Etapy współpracy

Zachęcamy do lektury w uporządkowanej przez nas dla Państwa logicznej kolejności. Postaraliśmy się w wyczerpujący sposób objaśnić na czym polega tworzenie wraz z Klientem profesjonalnego projektu architektury i projektu wnętrz oraz sprawne przeprowadzenie budowy. Wiemy, że projekt nie kończy się na papierze i dokładamy wszelkich starań, by pomóc zrealizować zamierzoną inwestycję.

 

2. Dokumenty

Z czego składa się całe opracowanie, warianty projektów

Projekt koncepcyjny przedstawia rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne wraz z wstępnymi rozwiązaniami materiałowymi. Pozwala w sposób czytelny zaprezentować Państwu budynek.

 • Plan sytuacyjny, czyli zagospodarowanie terenu projektowanego obiektu
 • Koncepcja architektoniczna, informująca w czytelny sposób o układzie funkcjonalno – przestrzennym
 • Prezentacja 3D ze wstępnymi materiałami i paletą kolorów

Projekt budowlany składa się z osobnych tomów lub wspólnego opracowania, zawierającego części opisowe, graficzne oraz niezbędne załączniki:

 • podstawowy projekt zagospodarowania terenu
 • podstawowy projekt architektoniczny
 • podstawowy projekt konstrukcji
 • podstawowy projekt instalacji elektrycznej
 • podstawowy projekt instalacji sanitarnych

Taka dokumentacja to wymagane przez polskie prawo minimum, pozwalające na uzyskanie pozwolenia na budowę (lub braku uwag do zgłoszenia budowy) oraz jej przeprowadzenia i można ją złożyć w Urzędzie.

Projekt budowlany wykonawczy /opcja/ jest osobnym opracowaniem o zakresie ustalonym z Klientem, będącym uzupełnieniem projektu podstawowego. Zwykle zawiera:

 • znacznie uszczegółowione elementy projektu budowlanego złożonego w Urzędzie

 • detale rozwiązań architektonicznych

 • detale technologiczne

 • konkretne dobory i zestawienia

 • inne elementy ustalone wcześniej z Państwem i zależące od specyfiki projektu

Uzupełnienie projektu wykonawczego może stanowić dokładny projekt urbanistyczny ogrodu/działki. Stanowi wytyczną do projektu zieleni i wykonawcy, tak, by otoczenie współgrało z architekturą.

 

Projekt wykonawczy wnętrz składa się z tomów zawierających:

1. Część rysunkową, czyli komplet zwymiarowanych i opisanych rzutów z ilością prac i materiałów wykończeniowych:

 • rzut ścian , nisz i podestów z osiami urządzeń sanitarnych, położeniem grzejników i ewentualnych stref ogrzewania

 • rzut podłóg i cokołów z wykazem materiałów /podane numery katalogowe/

 • rzut sufitów

 • rzut aranżacji oświetlenia / umiejscowienie punktów oświetleniowych, gniazdek i przełączników oraz sprzętu audio-wizualnego / /podane numery katalogowe/

 • rzut wyposażenia z rozmieszczeniem i parametrami mebli oraz sprzętu AGD

 • rzut malatur i okładzin ściennych /podane numery katalogowe/

 • przekroje z widokami ścian wszystkich objętych zakresem proj. pomieszczeń

 • detale schodów z balustradami

 • detale kominków w skali 1:10,1:20

 • detale barów/podajników w skali 1:10,1:20

 • detale ścian dekoracyjnych w skali 1:10,1:20

 • detale łazienek i toalet w skali 1:10,1:20 /podane numery katalogowe białego osprzętu i rodzaju użytych glazur/

 • detale innych ewentualnych elementów wyposażenia – np. zabudowa akwariów, nisz i regałów wnękowych, kompozycja małej architektury kwietników, projekty mozaik i witraży

2. Część opisową, zawierającą:

 • zbiorcze opisy i zestawienia ilości prac i materiałów wykończeniowych z podaniem numerów katalogowych i adresów dostawców (przykładowo – dla łazienek zestawienia materiałów liczone są w m2 lub ilości sztuk dla dekorów)

Opracowanie aranżacyjno – dekoratorskie /opcja/

 • dobór i zestawienia konkretnych mebli z podaniem dostawcy, koloru, oklein
 • dobór rodzaju obić, tkanin, lamp, gniazdek i przełączników
 • konsultacja i wybór wystroju okien, wytyczne do doboru grafik i obrazów
 • dodatkowe zestawienia ilościowe

Dokumentacja zawiera w sobie dwa projekty – projekt architektoniczno – budowlany oraz wnętrzarski. Zakresy i konieczne elementy każdego z nich ustalamy z Państwem indywidualnie. W pełni kompletna dokumentacja gwarantuje bezproblemową budowę i znacznie obniża koszt i czas inwestycji – najczęściej oszczędności znacznie przewyższają nasze honorarium. Jako jedna z niewielu pracowni, mamy dokładnie opracowany harmonogram synchronicznego wykonywania tych dwóch projektów – więcej informacji znajdą Państwo w sekcji 4c.harmonogram projektu całościowego /architektura + wnętrza/ /poniżej/.

 

3. Wycena

Od czego zależy wycena projektu i jak się kształtuje

Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie. Jego cena zależy od stopnia skomplikowania, wielkości, przeznaczenia, charakteru i stylistyki powierzchni objętych opracowaniem. Informacje od Inwestorów służą sformułowaniu wstępnej oferty, którą później można uszczegółowić, zawęzić lub rozszerzyć. Bardzo istotny jest wybrany zakres projektu.

 

Wpływ na cenę mają także dane wyjściowe do projektowania i kompletność dokumentacji posiadanej przez Klienta przed rozpoczęciem projektu (na przykład inwentaryzacja lub plan opracowywanej działki, budynku, czy wnętrza, badania gruntu, obmiar geodezyjny) oraz wstępny wybór technologii i instalacji, które mogą wymagać dodatkowych projektów branżowych, a także konieczność uzyskania dodatkowych zatwierdzeń (np. PPOŻ, SANEPID, BHP). Na tym etapie dokonujemy decyzji, czy powyższe dane wyjściowe dostarczy nam Klient na własną rękę (ich wykaz dostarczamy), czy sami zlecamy stosowne badania współpracującym z pracownią zaufanym branżystom.

 

Dokładną wycenę projektu przedstawimy Państwu przed przystąpieniem do projektu i podpisaniem stosownych umów. Przy większych obiektach stosujemy rabaty, a powierzchnie gospodarczo – zapleczowe (np. garaże, kotłownie, pralnie, magazyny) opracowujemy w niezbędnym, mniejszym zakresie w dużo niższej cenie. Bardziej rozbudowanym projektem mogą zostać objęte detale wykonawcze projektu architektonicznego, lub (i) wnętrzarskiego, czyli np. detale elewacji, połączeń budowlanych, schody z balustradami, kominki, łazienki, etc. – ich ilość wpływa na końcową wycenę. Płatności za projekt podzielone są na raty, których ilość zależy od ilości kluczowych etapów projektu, które w trakcie prac są po kolei zamykane i w transparentny sposób rozliczane.

 

Wysoki stopień szczegółowości naszych projektów powoduje, że przy projektach wykonawczych duża część nadzoru autorskiego i konsultacji odbywa się gratis.

 

W pełni kompletna dokumentacja gwarantuje bezproblemową budowę i znacznie obniża koszt i czas inwestycji – najczęściej oszczędności znacznie przewyższają nasze honorarium. Przy zamówieniu projektu architektonicznego i wnętrzarskiego razem, stosujemy rabaty.

 

4. Czas

Informacje na temat harmonogramu przygotowywania projektu

1. Wstępna rozmowa i sformułowanie oferty

Na tym etapie odbywamy wstępną rozmowę w pracowni lub drogą elektroniczną. Ustalamy potrzebny zakres projektu/ projektów, Państwa wymagania (np. przewidywany program budynku lub założenia, dane powierzchniowe, itd.) oraz wstępnie analizujemy posiadany przez Państwa materiał wyjściowy i jego kompletność (tj. analizy, mapy, plany, położenie działki lub budynku(ów), rodzaj planowanej inwestycji, zapisy dotyczące terenu).

W oparciu o rozmowę i naszą wstępną analizę formułujemy ofertę, w której znajduje się zakres naszych usług, powierzchnie, terminy oraz ewentualne informacje dotyczące usług, które zlecimy naszym branżystom lub czynności, które powinny zostać wykonane, by można było wykonać projekt budowlany (np. badania gruntu, uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy, etc.).

2. Podpisanie umowy i projekt o ustalonym zakresie

 • Projekt koncepcyjny – zawiera ogólną koncepcję zamawianego budynku. Jest projektem poglądowym i porozumieniem pomiędzy architektem, a Zamawiającym, co do układu fukcjonalnego i formy plastycznej budynku. Z chwilą zaakceptowania przez Państwa koncepcji, przechodzimy do właściwego projektu architektoniczno – budowlanego.
 • Projekt architektoniczno – budowlany – wykonujemy go w oparciu o zaakceptowaną koncepcję. Szczegółowość projektu powinna pozwolić uzyskać pozwolenie na budowę lub bezproblemowe przejście przez procedurę zgłoszenia.
 • Projekt wykonawczy /opcja/ – projekt, który uszczegóławia o wybrany zakres projekt budowlany.
 • W oparciu o zestawienia, oferenci mogą przygotować porównywalne merytorycznie kosztorysy wstępne prac i materiałów. Możemy pomóc w doborze materiałów /więcej w sekcji 5.wykonawstwo i dobory materiałów/.

 

Więcej o zawartości poszczególnych typów dokumentacji mogliście Państwo przeczytać w sekcji 2.dokumentacja /powyżej/.

 

3. Budowa i nadzór autorski

Etap nadzoru autorskiego następuje w trakcie realizacji projektu przez ekipę proponowaną przez Państwa lub naszą pracownię. Dbamy o zgodność wykonawstwa z wizją przyjętego przez Państwa projektu. Zrealizowane zamierzenia nie odbiegają od ich wirtualnych poprzedników.

 

Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom – oferujemy różne formy współpracy. Liczy się czas – dlatego, jeśli to możliwe, proponujemy kontakt drogą internetową. Rozmowy, wstępna wycena, konsultacje, oraz projekty koncepcyjne mogą odbywać się drogą e-mailową i poprzez Skype’a, jeśli dysponujemy planami / rzutem / powierzchni, przeznaczonej pod projekt wnętrz.

Etapy naszej współpracy i wiążący się z tym harmonogram zazwyczaj wygląda następująco:

1. Wstępna rozmowa i sformułowanie oferty

 • Po wstępnym kontakcie i dostarczeniu naszej pracowni danych wyjściowych (plany, przemyślenia, inspiracje), w trakcie bezpłatnej rozmowy na spotkaniu lub w kontakcie internetowym, ustalamy zakres i powierzchnię opracowania oraz Państwa wymogi oraz preferencje funkcjonalne i stylistyczne.

W oparciu o tę rozmowę formułujemy ofertę, ujmującą zakres merytoryczny, powierzchnię, terminy oraz koszt projektu.

2. Podpisanie umowy i projekt

 • Po podpisaniu umowy na ustaloną zawartość projektu przedstawiamy Państwu pierwsze szkice oraz koncepcje projektowe w rzutach z propozycjami układu funkcjonalno-przestrzennego. Nad wybraną wersją nadal pracujemy. Określamy rysunek podłóg, sufitów, kompozycję oświetlenia i wykonujemy szkice przestrzenne do wybranej koncepcji oferujemy także wizualizacje (nie limitujemy ich ilości – dla nas są integralną częścią projektowania – cały projekt od początku wykonywany jest w unikalnym środowisku 3D, pozwalającym na dokładne precyzowanie całego projektu łącznie z ilością materiału oraz analizami światła).
 • Uściślamy założenia materiałowe, wspólnie dobierając elementy wykończeniowe i wyposażeniowe.
 • Po ostatecznej, końcowej akceptacji koncepcji przystępujemy do projektu technicznego o określonym umową zakresie.
 • Dokumentacja techniczna zawiera wytyczne dla wykonawców i zestawienia do wyceny prac i zakupu materiałów. Możemy także dobrać konkretne, katalogowe wyposażenie.
 • W oparciu o zestawienia, oferenci mogą przygotować porównywalne merytorycznie kosztorysy wstępne prac i materiałów. Możemy pomóc w doborze materiałów /więcej w sekcji 5.wykonawstwo i dobory materiałów/.

 

Więcej o zawartości poszczególnych typów dokumentacji mogliście Państwo przeczytać w sekcji 2.dokumentacja /powyżej/.

 

3. Budowa i nadzór autorski

Etap nadzoru autorskiego następuje w trakcie realizacji projektu przez ekipę proponowaną przez Państwa lub naszą pracownię. Dbamy o zgodność wykonawstwa z wizją przyjętego przez Państwa projektu. Zrealizowane zamierzenia nie odbiegają od ich wirtualnych poprzedników.

 

W przypadku wykonywania całościowego opracowania architektoniczno – wnętrzarskiego, oba projekty wykonujemy jednocześnie, a kształtowanie architektury wynika bezpośrednio z układu wnętrz i odwrotnie.

1. Wstępna rozmowa i sformułowanie oferty

Na tym etapie odbywamy wstępną rozmowę w pracowni lub drogą elektroniczną. Ustalamy potrzebny zakres projektu/ projektów, Państwa wymagania (np. przewidywany program budynku lub założenia, dane powierzchniowe, itd.) oraz wstępnie analizujemy posiadany przez Państwa materiał wyjściowy i jego kompletność (tj. analizy, mapy, plany, położenie działki lub budynku(ów), rodzaj planowanej inwestycji, zapisy dotyczące terenu). Jednocześnie rozmawiamy o stylistyce wnętrz i jej związku z bryłą budynku.

W oparciu o rozmowę i naszą wstępną analizę formułujemy ofertę, w której znajduje się zakres naszych usług, powierzchnie, terminy oraz ewentualne informacje dotyczące usług, które zlecimy naszym branżystom lub czynności, które powinny zostać wykonane, by można było wykonać projekt budowlany (np. badania gruntu, uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy, etc.). W ofertę włączony jest projekt wnętrz.

2. Podpisanie umowy, projekt, budowa

 • Projekt koncepcyjny – zawiera ogólną koncepcję zamawianego budynku. Jest projektem poglądowym i porozumieniem pomiędzy architektem, a Zamawiającym, co do układu fukcjonalnego i formy plastycznej budynku. Na tym etapie kładziemy duży nacisk na układ i funkcję wnętrz oraz wszelkie Państwa uwagi, co do przyszłego sposobu ich użytkowania oraz rozmawiamy o materiałach wnętrz i zewnętrz, a także ich kształcie, żeby uzyskać spójność plastyczną projektu. Z chwilą zaakceptowania przez Państwa koncepcji, przechodzimy do projektu architektoniczno – budowlanego.
 • Projekt architektoniczno – budowlany – wykonujemy go w oparciu o zaakceptowaną koncepcję. Szczegółowość projektu powinna pozwolić uzyskać pozwolenie na budowę lub bezproblemowo przejść przez procedurę zgłoszenia.
 • Projekt wykonawczy architektury – projekt, który uszczegóławia o wybrany zakres projekt budowlany. Na tym etapie, w oparciu o poprzednie ustalenia, symultanicznie wykonujemy koncepcyjny projekt wnętrz, zachowując spójność między zewnętrzem, a wnętrzem. Określamy rysunek podłóg, sufitów, kompozycję oświetlenia i wykonujemy szkice przestrzenne. Do wybranej wersji oferujemy także wizualizacje (nie limitujemy ich ilości – dla nas są integralną częścią projektowania – cały projekt od początku wykonywany jest w unikalnym środowisku 3D, pozwalającym na dokładne precyzowanie całego projektu łącznie z ilością materiału oraz analizami światła). Etap może być uzupełniony o dokładny projekt urbanistyczny ogrodu/działki.
 • W oparciu o zestawienia, oferenci mogą przygotować porównywalne merytorycznie kosztorysy wstępne prac i materiałów dotyczących architektury zewnętrznej. Możemy pomóc w doborze materiałów /więcej w sekcji 5.wykonawstwo i dobory materiałów.
 • Początek budowy – na tym etapie możliwe jest rozpoczęcie budowy, kolejne etapy projektu wnętrz mogą być wykonywane w trakcie jej trwania. Jednocześnie prowadzimy nadzór autorski.
 • Domiary na budowie i projekt wykonawczy wnętrz – mając wykonany kompletny projekt architektoniczno – budowlany skupiamy się na wnętrzach i dopracowujemy założenia wybrane pierwotnie na etapie zaakceptowanego przez Państwa projektu koncepcyjnego. Często wymagany jest pomiar (lub domiar) budynku na etapie budowy (najczęściej stanu surowego) w celu weryfikacji wymiarów z wymiarami z projektu architektury. Jej wykonanie jest konieczne, jeżeli na etapie budowy nastąpiły zmiany w stosunku do projektu architektury, mające wpływ na wymiary wnętrz (np. modyfikacje grubości przegród – ścian i stropów, zmiana położenia wyposażenia sanitarnego, czy decyzja o zmianie lub modyfikacji ogrzewania – np. wprowadzenie grzejników zagłębionych w podłodze, modyfikacje wentylacji, etc.). Zawsze zalecany jest domiar miejsc objętych w projekcie wnętrz detalami (jak np. pomieszczenia łazienek i wc) – ich zgodność wymiarowa jest kluczowa dla poprawności projektu wykonawczego wnętrz
 • Projekt wykonawczy wnętrz – zawiera całość dokumentacji potrzebnej do wykończenia wnętrz, może być uzupełniony o opracowanie aranżacyjno – dekoratorskie.
 • W oparciu o zestawienia do projektu wnętrz, oferenci mogą przygotować porównywalne merytorycznie kosztorysy wstępne prac i materiałów dotyczących wnętrz. Możemy pomóc w doborze materiałów /więcej w sekcji 5.wykonawstwo i dobory materiałów/.
 • Końcowy etap budowy – wykańczanie wnętrz, w trakcie którego prowadzimy nadzór autorski

 

Więcej o zawartości poszczególnych typów dokumentacji mogliście Państwo przeczytać w sekcji 2.dokumentacja /powyżej/.

 

 

5. Wykonawcy i dobory materiałów

Możemy pomóc w znalezieniu sprawdzonych wykonawców i dostawców oraz w wynegocjowaniu konkurencyjnych cen

Projekt, to nie wszystko. Służymy pomocą w całym procesie inwestycyjnym. Już na etapie koncepcji projektowej, dobierając materiały wykończeniowe i osprzęt, a następnie kontaktując Klientów z naszymi sprawdzonymi dostawcami, wykonawcami i rzemieślnikami.

Profesjonale dobory materiałów i wyposażenia odbywają się we wzorcowniach (showroom’ach), współpracujących z najlepszymi pracowniami architektoniczno – wnętrzarskimi, a nasi Klienci otrzymują kompletne i profesjonalnie przygotowane oferty. Dlatego możliwe jest (na życzenie Klienta) wykonywanie wnętrz i architektury „pod klucz”, łącznie z doborem tkanin, grafik, obrazów, rzeźb, bibelotów i mebli, a także wszelkich materiałów budowlanych.

 

Możemy polecić Państwu:

 • Doświadczone ekipy budowlane oraz kierowników budowy
 • Kosztorysantów budowlanych
 • Firmy związane z architekturą krajobrazu i wykonawstwem ogrodów
 • Przedsiębiorstwa oferujące materiały budowlane oraz stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową
 • Wykonawców, wyspecjalizowanych w realizacji wnętrz od stanu surowego poprzez prace murarskie, gipsowo – kartonowe, malarskie, instalacyjne, układanie gresów i glazur, kamieniarkę i montaż białego osprzętu
 • Firmy instalacyjne (system inteligentnego domu, systemy grzewcze, rekuperacja, klimatyzacja, etc.)
 • Firmy ślusarskie (balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, ślusarka werand, dodatków wnętrzarskich)
 • Firmy stolarskie (okna i drzwi, schody wewnętrzne (w tym systemowe) i zabudowy garderób, gabinetów, kuchnie stylowe i współczesne, unikatowe meble według projektu
 • Szklarzy – nowoczesne rozwiązania szklanych drzwi, ekranów przesuwnych, witryn, luster oraz szklarstwo artystyczne)
 • Firmy meblowe, dysponujące meblami ekskluzywnymi, designerskimi, a także ciekawymi meblami ze „średniej półki”
 • Firmy oświetleniowe (oświetlenie systemowe i lampy obiektowe wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Firmy wykonujące, bądź dystrybuujące tapety, tkaniny, tapicerki
 • Firmy sztukateryjne, stiukarskie, itd.


Bauart Studio - Architektura i Wnętrza, Ul. Braci Pillatich 1/36 00-771 Warszawa, Mokotów, Tel: 501647841